Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Team Estetica (februari_2020)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen en online programmas die door Team Estetica worden georganiseerd en aangebodenTeam Estetica organiseert live evenementen en biedt online programmas aan. Deelnemers die een ticket kopen voor een live evenement of toegang kopen tot een online programma gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Evenementen
Van al mijn evenementen staat op mijn website omschreven wat een deelnemer van het evenement kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.

 

Verhindering live event
Tickets die zijn gekocht voor een Team Estetica event staan op naam. Tot 21 dagen voor het evenement is het mogelijk om een ticket te annuleren. Hiervoor wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf 21 dagen voor het evenement geeft Team Estetica geen geld terug. Wel is het mogelijk om je ticket over te dragen aan iemand anders. Zie punt overdragen ticket. Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, neem dan contact op met mij op.

 

 

 

Overdragen ticket
Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Het overdragen van een ticket is mogelijk tot 5 dagen voor het evenement. Voor het overdragen van een ticket wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht. Neem in dit geval contact met mij op via: info@teamestetica.nl

 

Wijziging evenement
Indien een live evenement door omstandigheden niet kan doorgaan zal Team Estetica elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig evenement. Team Estetica zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie.

 

Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal
Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens live evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 5 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 5 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen. Indien ik opmerk dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het evenement.

Het is als deelnemer van een evenement niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij Team Estetica hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben. Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook het toegestaan om foto’s te maken tijdens het event die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

 

Gebruiksrecht online programma materiaal
Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens het online programma het materiaal te delen met de mensen die hier geen toegang tot hebben. Indien ik opmerk dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het online programma.

Het is als deelnemer van een evenement niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren of te delen, tenzij Team Estetica hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

 

Gezondheid
Wanneer je deelneemt aan een evenement dien je in een goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren. Indien dit niet zo is of je hierover twijfelt, dien je dit voorafgaand aan je aanmelding kenbaar te maken bij Team Estetica.

 

Aansprakelijkheid
Team Estetica doet er alles aan om live evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een evenement is voor eigen risico van de deelnemer. Team Estetica is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het evenement.

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een evenement of een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Team Estetica kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Mijn live evenementen en (online) programma’s zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik wil en kan je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.

 

Alle producten en diensten die Team Estetica aanbiedt zijn door mij ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in dit programma, in dit event, of in welke van mijn content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik (Team Estetica) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

 

 

Betaling:

  • Alle prijzen die door Team Estetica worden gebruikt, zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht. Voor zover Team Estetica kosten heeft gemaakt in verband met de levering van het product aan de klant, inclusief transportkosten, kan Team Estetica deze kosten afzonderlijk aan de klant in rekening brengen.

 

Team Estetica kan prijsverhogende kosten (zoals stijgingen van inkoopprijzen, lonen, transportkosten, belastingen en/of heffingen) die binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn ontstaan ​​aan de klant doorberekenen. Indien prijsverhogende kosten worden doorberekend, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien redelijkerwijs niet kan worden geëist dat de overeenkomst wordt voortgezet gezien de omvang van de prijsverhogende kosten. Ontbinding door de klant op deze grond heeft geen invloed op het recht van Team Estetica om schadevergoeding te vorderen, terwijl Team Estetica zelf niet verplicht is schadevergoeding te betalen. In het geval van een effectieve prijsdaling die door derden wordt opgelegd, heeft Team Estetica het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant om schadevergoeding te betalen. Uitvoering van zijn verplichtingen onder alle overeenkomsten die met de klant zijn aangegaan.

 

  • Indien de klant het volledige verschuldigde bedrag niet binnen de voor hem gestelde termijn betaalt, zelfs na schriftelijke of elektronische aanmaning, heeft Team Estetica het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder enige aansprakelijkheid van Team Estetica om schadevergoeding te betalen. Team Estetica kan aan de klant alle kosten in rekening brengen die hij in of buiten rechte moet maken om zijn rechten jegens de klant te behouden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 1.200.

 

  • Elke betaling door de klant zal eerst de verschuldigde rente verminderen, vervolgens de door Team Estetica gemaakte kosten in verband met de tekortkoming van de klant in de overeenkomst, en pas daarna de verschuldigde (aankoop) prijs verlagen.

 

  • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft de klant geen recht op korting, aftrek of verrekening met een betaling.

 

 

 

 

Gedragsregels
Om mijn live evenementen ordelijk te laten verlopen dien je tijdens de bijeenkomst de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Ik behoud mij het recht voor je als deelnemer per direct de toegang tot een evenement te ontzeggen indien;

  • jedeaanwijzingenvandeorganisatienietopvolgt.
  • jeopwelkemanierdanookpromotioneleuitingenverspreidtdienietmetdebijeenkomsttemakenhebben, inofrondomdelocatievandebijeenkomst, ofanderedeelnemersprobeerttebenaderenmetpromotionelebedoelingenofcommerciëleactiviteitendiegeenbetrekkinghebbenopdebijeenkomstvan Team Estetica.
  • indienjelangdurigaudio-ofvideo-opnamenmaaktofuitzendt.
  • jehetevenementopwelkewijzedanookverstoort.
  • jetijdenshetevenementalcoholen/ofdrugsgebruikt*

In alle van bovengenoemde incidenten zal je als deelnemer per direct uit de bijeenkomst verwijderd worden. Je hebt in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld. (*alcohol en/of drugs zijn niet toegestaan)

 

Team Estetica behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen.

 

 

Dank dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen.

Ik wil deze bepalingen vooraf graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben. 

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar: info@teamestetica.nl